Privacybeleid

OVER DE WEBSITE

Dit is de website van De Spiegel. Ons postadres is Ten Moortele 3, B-2811 Leest.

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van deze website, wordt u geacht van het hiernavolgende kennis te hebben genomen en zijn de volgende bepalingen van toepassing.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres (in de mate van het mogelijke).
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

 • uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt

 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om de inhoud en de lay-out van onze pagina's te individualiseren voor elke individuele bezoeker
 • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
 • om u later te contacteren voor marketingdoeleinden

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

HOE ONS CONTACTEREN IN VERBAND MET DIT PRIVACY-BELEID?

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren

 • per e-mail: klik hier
 • per telefoon: 015 / 27.28.16
 • per brief: Ten Moortele 3, B-2811 Leest

OVER COMMUNICATIE PER E-MAIL

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van onze school, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
Wij kunnen de e-mailadressen van de personen die een bezoek gebracht hebben aan onze site, doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

OVER COMMUNICATIE PER BRIEF

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kan u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

OVER COMMUNICATIE PER TELEFOON

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal u door onze school alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

ROBINSON

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

 • telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 886
 • per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel
 • online: www.robinsonlist.be

Onze school kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met

 • ons zelf, op volgend adres : De Spiegel, Ten Moortele 3, B-2811 Leest
 • de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Waterloolaan 115, 1000 Brussel)

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De ouders van de leerlingen van de school hebben de mogelijkheid uitdrukkelijk te weigeren om beeldmateriaal van hun kinderen te laten publiceren op de site door de webmaster in te lichten per brief of e-mail op hoger vermelde coördinaten. Dit materiaal is nooit kwetsend, discriminerend en volledig in regel met de geldende moraal.
Iedere persoon heeft het alleenrecht op zijn/haar beeltenis voor zover deze beeltenis alleen (d.w.z. niet op één en hetzelfde plan samen met andere personen) voorgesteld wordt op foto of film. De personen die menen dat dit recht door één of meerdere foto's van deze site geschonden wordt, kunnen dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de webmaster. Indien gewenst zal de desbetreffende foto zo vlug mogelijk worden verwijderd.

AUTEURSRECHT

De Spiegel besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert de correctheid van de informatie niet. De informatie kan veranderen zonder dat de bezoeker daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. De bedoeling van deze gegevens is louter informatief. Verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden zijn bijgevolg uitgesloten. De bezoeker heeft echter wel het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer de school verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, zullen deze zo snel mogelijk worden verbeterd of aangevuld.

LINKS

Het volgende geldt voor alle links op deze website: we wensen duidelijk te stellen dat wij geen enkele invloed hebben op de opmaak of inhoud van de pagina's waarnaar verwezen wordt in de links. Bijgevolg nemen wij uitdrukkelijk en volledig afstand van de inhoud van alle pagina's waarnaar verwezen wordt vanaf deze website en willen we benadrukken dat die inhoud niet van ons is. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de pagina's waarnaar verwezen wordt, of voor schade die - direct of indirect - voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook. Naar analogie nemen we geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de pagina's van derden die naar deze website zouden verwijzen.